Сертифікація ISO 14001

 

Нині діють версії 

Міжнародний стандарт-ISO 14001:2015 Системи екологічного менеджменту – Вимоги та настанови із застосування

Державний стандарт- ДСТУ ISO 14001:2015 Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосовування (ISO 14001:2015, IDT)

ISO 14000 — низка міжнародних стандартів, пов’язаних з управлінням навколишнім середовищем, яке існує, щоб допомогти організаціям:

– мінімізувати діяльність (процеси, тощо) яка негативно впливає на навколишнє середовище (тобто спричиняє несприятливі зміни повітря, води чи землі); 

– відповідати законам, нормативним актам та іншим екологічним вимогам; 

– постійно вдосконалювати захист навколишнього середовища

Вимоги стандарту спрямовані на те, щоб компанії стабільно сприяли ефективному  захисту навколишнього середовища, встановлювали власні цілі для  впровадження такого захисту  та зменшували негативний вплив своїх  бізнес-операцій щодо навколишнього середовища 

ISO 14001 встановлює критерії для СЕМ. Він не встановлює вимоги для екологічної ефективності, але описує основні правила, яких організація може дотримуватися для побудови ефективної СЕМ. Він може бути використаний організаціями для підвищення ефективності використання ресурсів, зниження втрат і витрат. Використовуючи ISO 14001 можна продемонструвати захищеність менеджменту організації та її працівників. Так само його можна використати для демонстрації зацікавленим сторонам того, що компанія вимірює і покращує екологічний вплив на них.[9] ISO 14001 може бути інтегрований з іншими функціями менеджменту для зручнішого досягнення своїх екологічних та економічних цілей.

 

Так само як і інші стандарти, ISO 14001 є добровільним. Його головною метою є допомога компаніям у поліпшенні своїх екологічних показників, дотримуючись при цьому чинного законодавства. Організації відповідальні за встановлення своїх цілей, їх відстеження та досягнення. Стандарт слугує допомогою в досягненні цілей і завдань компанії, а також для їхнього моніторингу та вимірювання

Стандарт може бути застосований до різних рівнів діяльності компанії, від організаційного, до рівня виробництва і надання послуг. Замість того, щоб фокусуватися на конкретних вимірах і цілях екологічної ефективності, стандарт виокремлює те, що організація має робити, щоб досягти цих цілей. Успішність системи сильно залежить від залученості всіх рівнів організації, особливо вищого керівництва, яке повинно бути залучено до розроблення, впровадження та управління СЕМ.

ISO 14001 має родові ознаки стандартів на системи менеджменту, корисних для організацій, які бажають поліпшити свою діяльність і управляти ресурсами більш ефективно. Він підходить для:

Усіх великих транснаціональних компаній;

Компаній, як з високими, так і малими ризиками;

Виробничих компаній і компаній, що надають послуги, включно з місцевими державними спільнотами;

Усіх галузевих секторів, включно з публічними і закритими;

Виробників унікального обладнання та їхніх постачальників.

Основні принципи ISO 14001 базуються на добре відомому циклі « Плануй-Виконуй-Перевіряй-Дій» (PDCA)

Усі стандарти періодично переглядаються ISO, щоб переконатися, що вони все ще відповідають вимогам ринку

  ISO 14001 , був вперше опублікований 1996р. Зараз він є всесвітньо визнаним стандартом для систем екологічного менеджменту (EMS – environmental management systems).

Нова версія ISO 14001 зосереджена на покращенні екологічних показників, а не на вдосконаленні самої системи управління

 

Сфера  застосування  стандарту ISO 14001:2015:

 

ISO 14001:2015 установлює вимоги до системи екологічного управління, що їх організація може використовувати для підвищення своєї екологічної дієвості. Цей стандарт призначено для застосування організацією, яка прагне керувати своїми екологічними зобовʼязаннями на систематичній основі, що сприятиме екологічному складникові сталого розвитку.

ISO 14001:2015 допоможе організації досягти запланованих результатів своєї системи екологічного управління, які будуть корисними для довкілля, для самої організації та зацікавлених сторін. Результати системи екологічного управління, які організація планує в своїй екологічній політиці, стосуються:

— підвищення екологічної дієвості;

— виконання обовʼязкових для дотримування відповідності вимог;

— досягнення екологічних цілей.

ISO 14001:2015 застосовний до будь-якої організації, незалежно від її розміру, типу та особливостей, і поширюється на визначені організацією екологічні аспекти її діяльності, продукції та послуг, які вона може контролювати чи на які вона може впливати протягом передбачуваного життєвого циклу.

Стандарт не встановлює конкретних критеріїв екологічної дієвості.

ISO 14001:2015 може бути використано в цілому чи частково задля того, щоб систематично поліпшувати екологічне управління. Проте, твердження щодо відповідності стандарту ISO 14001:2015 не є прийнятним, якщо всі його вимоги не буде охоплено системою екологічного управління організації та їх не буде

виконано без винятку.

Переваги впровадження системи екологічного управління ISO 14001

  • Перевага при проходженні тендерів не лише на території України, але й міжнародних
  • Постійне покращення ваших екологічних показників
  • Підвищення довіри клієнтів завдяки надійному екологічному менеджменту
  • Надійне дотримання законодавчих і нормативних вимог завдяки системному підходу, що призводить  зменшення втрат, пов’язаних з екологією.
  • Попередження ризику – раннє виявлення та мінімізація потенційних небезпек
  • Зниження витрат за рахунок проактивних, спрямованих у майбутнє дій
  • Економія ресурсів та енергії
  • Залучення інвесторів.